Bygga Klätterpark

Att bygga en klätterpark är mycket mer än att beställa utrustning och bygga några höghöjdsbanor. Produkter, system och klätterbanor måste anpassas till terrängen och driften på varje enskild plats. Detta är viktigt för att säkerställa en god kundupplevelse, flyt i banorna, låga driftskostnader, hög säkerhet och bra kapacitet i banorna.

Jobbet är inte heller klart när banorna är byggda, instruktörer behöver utbildning i räddning och kundbemötande samt så måste ett oberoende kontrollorgan godkänna parken innan den kan öppnas för drift. Högt & Lågt hjälper dig från första önskan om en klätterpark tills dess du är väl igång med verksamheten.

psy-icon-inspection-bw-pos_1

Första besöket

Vi gör en grovdesign och tittar på vilka möjligheter som finns i det aktuella området. Du får principskisser, en budgetkalkyl och en beskrivning av leveransen. Detta ger dig en bra överblick för vad anläggningen kommer att innebära både ekonomiskt och praktiskt. Om du till exempel behöver ansöka om finansiering är detta ett mycket bra grundmaterial. Processen kan jämföras med att bygga ett hus och få en skiss ritad av en arkitekt. Det utgör en bra grund för vidare arbete, budgetering och planering. När det gäller lokala regleringar och godkännanden för etableringen kan vi även hjälpa till i detta arbete om så önskas.

psy-icon-park_plan-bw-pos

Komplett design och budget

Här gör vi en komplett design av hela klätterparken med kartläggning av banor, urval av utrustning och organisering av parken. Design är en av de viktigaste sakerna vid etablering av en klätterpark. En bra design säkerställer goda kundupplevelser, hög säkerhet och optimal resursanvändning vid driften. 
psy-icon-timeline-bw-pos

Byggperiod klätterpark

Vi bygger klätterparken enligt internationella och nationella standarder. Varje park är unik och ”skräddarsydd”. Hur lång tid det tar att färdigställa parken beror naturligtvis på storleken, men också på vilken typ av träd, klimat och andra platsspecifika aspekter i den aktuella terrängen. Normalt tar det 6-10 veckor när vi har ett team på 6-10 personer som arbetar kontinuerligt. Test av parken, utbildning av personal och slutligen inspektion av oberoende kontrollorgan för utfärdande av ett besiktningsbevis, utförs innan parken kan öppnas för kunder. Från det att du bestämmer dig tills parken är 100% klar, tar det minst 6 månader.

psy-icon-development-bw-pos

Utveckling av anläggningen

En mycket viktig del i etableringen, som är avgörande för både kundupplevelse, säkerhet och resursanvändning i parken, är utformningen av området i och runt parken. Där ska finnas stigar, träningsstationer och sociala ytor. Vi har bred erfarenheter inom detta område och arbetar ständigt med utveckling och förbättring i nära dialog med våra besökare och partners.
hl-icon-places_by-bw-pos

Rutiner & utbildning av anställda

Enligt gällande standarder SS-EN 15567-1:2015 och SS-EN 15567-2:2015 finns det specifika driftskrav som även innefattar att driftsansvarig ska ha nödvändig kompetens för drift av anläggningen. Högt & Lågt har utvecklat ett eget internkontrollsystem för drift av klätterpark (och upplevelsebaserade tjänster) som ger dig som verksamhetsansvarig en bra översikt av driftsrutiner med checklistor och instruktioner för olika funktioner. Vi tillhandahåller all nödvändig utbildning för att tillgodose de gällande kraven, om detta inte redan är på plats. Handboken kan enkelt integreras och användas för andra aktiviteter som ingår i verksamheten. Vi kan även ta emot dina anställda på studiebesök innan du startar din egen park. Detta ger användbara upplevelser innan du börjar själv. Vi kan också erbjuda erfarna instruktörer från oss som ett stöd i startfasen – vilket är mycket användbart i en etableringsfas där mycket är nytt. Med andra ord – vi tar kvalitet och säkerhet på allvar och kommer att göra allt för att se till att besökare och verksamhetsansvarig får bästa möjliga upplevelse.
psy-icon-approval-bw-pos

Godkännande av oberoende kontrollorgan

Förutom gällande standarder SS-EN 15567-1:2015 och SS-EN 15567-2:2015, så omfattas denna typ av installationer även av “Förordningen om besiktning av tivolianordning (1993:1634)”. Vilket i korthet innebär att det krävs ett godkännande för drift av ett oberoende kontrollorgan för att få driva denna typ av anläggning samt tillräckliga ansvarsförsäkringar. 

psy-icon-inspection-bw-pos_1

Uppföljning och underhåll

Drift av anläggningar kräver kontinuerlig uppföljning och utveckling. Den interna kontrollhandboken har vi anpassat efter detta med rutiner och system. Vi är proaktiva och planerar årliga inspektioner av parker och utrustning så att detta utförs i god tid före den årliga öppningen.
psy-icon-question-bw-pos

Högt & Lågt klätterpark eller eget varumärke?

En naturlig del av en etableringen, är om du eller vi önskar att integrera klätterparken som en del av Högt & Lågt  Klätterparker. Ta kontakt med oss om du vill veta mer om franchise. 
Scroll to Top