Vårt arbete med
miljö och social hållbarhet

Läs om vårt arbete med miljö & social hållbarhet

Om Høyt og Lavt Gruppen och Högt & Lågt i Sverige

Högt & Lågt är en del i koncernen Høyt og Lavt Gruppen.

Koncernens verksamheter är mångfacetterade, men kan lite förenklat sägas rymmas under två huvudområden:

Turism- och upplevelsebranschen:
Aktiva och till största delen naturbaserade upplevelser genom klätterparker i Sverige (Högt & Lågt) och Norge (Høyt og Lavt), norska inomhusklättercenter (Høyt Under Taket) och norska Laagen (Visit Laagen) som bedriver övernattning och konferens.

Bygg- och anläggningsbranschen:
Høyt og Lavt Parksystem som bygger såväl stora som små klätterparker, zipline, trädtopsstugor, broar och lekplatser.

Högt & Lågts kärnverksamhet i Sverige är att etablera, bygga och driva klätterparker. Vi har idag sex klätterparker som drivs som franchiseparker.   

Högt & Lågt strävar mot att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i eller i nära anslutning till naturen, och att människor, helt oavsett förkunskaper, ska få uppleva spänning och att bemästra utmaningen. Denna definition av vår kärnverksamhet täcker såväl bygg- som driftdimensionen och omfattar alla delar i verksamheten. Vår vision är ”klättring för alla”.

Socialt ansvar

2022 trädde en ny lag i kraft i Norge, Åpenhetsloven, vilken tydliggör ansvaret för större företag att arbeta med, samt att öppet redovisa sitt arbete med, mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor, dvs social hållbarhet. I linje med detta har Høyt og Lavt Gruppen gjort ett omfattande och genomgripande arbete med att kartlägga och tydliggöra såväl sitt eget som sina underleverantörers arbete med miljö och social hållbarhet, däribland påbörja arbetet med att ta fram en code of conduct, för såväl oss själv som våra leverantörer (supplier code of conduct). Arbetet utmynnade bland annat i en åpenhetsrapporten, vilken kan laddas ner om du vill läsa mer om hur arbetet gick till

Högt & Lågt Sverige delar självklart Høyt og Lavt gruppens ambitioner och strävan inom områdena miljö och social hållbarhet. Högt & Lågt Sveriges underleverantörer var med i det urval som granskades i kartläggningen och vi arbetar i linje med den code of conduct som är under utveckling. Högt & Lågt Sverige står därmed till fullo bakom de mål, beskrivningar och det arbete som åligger oss såsom formulerat nedan, och vi inkluderar oss i benämningen ”vi”.

Høyt og Lavt Gruppens strategi för miljö och social hållbarhet fokuserar främst på tre insatsområden vilka alla kan knytas till ett eller flera av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

1 Få fler att delta i aktivitet

FNs globala mål nr 3: God hälsa och välbefinnande

Vi ska tillhandahålla aktiviteter med låg tröskel för att delta och hög känsla av bemästring. Kärnan i vår verksamhet är att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i eller i nära anslutning till naturen, och att människor, helt oavsett förkunskaper, ska uppleva spänning och känslan av att bemästra utmaningen. Denna definition av vår kärnverksamhet täcker såväl bygg- som driftdimensionen och omfattar alla delar i verksamheten. Vår vision är ”klättring för alla”.

2 Ta vara på naturresurserna

FNs globala mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion, nr 13: Bekämpa klimatförändringarna, nr 11: Hållbara städer och samhällen

I vårt arbete berör vi många viktiga frågor, från markanvändning till effektiv avfallshantering. Vi lägger stor vikt vid att använda naturmaterial och energieffektiva lösningar i vår byggverksamhet, i våra klätterparker, klättercenter och övernattningsverksamhet. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck genom att miljöanpassa våra produkter, tjänster och leveranser så långt det är möjligt, och erkänner vårt ansvar för en hållbar framtid.

3 Bekämpa utanförskap

FNs globala mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och nr 10: Minskad ojämlikhet

Som arbetsgivare strävar vi efter att vara inkluderande och ge en ny chans till människor som har hamnat utanför arbetslivet. Vi önskar skapa en trygg social arena för alla. Vårt mål är att kunna erbjuda våra tjänster till så många som möjligt, oavsett fysiska, psykiska eller sociala förutsättningar. Vi samarbetar med norska NAV och vi kan därmed erbjuda arbetsträning (AFT) och specialanpassat arbete (VTA) i delar av vår produktionskedja. Detta ger oss möjlighet att stötta och vägleda människor som behöver anpassning för att kunna delta i arbetslivet på ett meningsfullt sätt.

Som aktör inom upplevelse- och byggbranschen inkluderar Høyt og Lavt gruppens insats för att bekämpa utanförskap också andra områden än våra egna arbetsvillkor. Vi arbetar utifrån Åpenhetsloven och granskar våra leverantörer, däribland våra svenska leverantörer, av produkter och tjänster för att säkerställa att vi samarbetar med aktörer som efterlever de mänskliga rättigheterna och tillhandahåller rättvisa arbetsvillkor.

Åpenhetsloven

Høyt og Lavt gruppen köper och levererar varor och tjänster såväl nationellt som internationellt. Som en större aktör inom branschen har vi ett särskilt ansvar för att efterleva de mänskliga rättigheterna och skapa rättvisa arbetsvillkor samt att ställa krav på våra leverantörer att dessa göra detsamma.

Vi följer åpenhetloven och delar därför information om hur vi arbetar för att avslöja/belysa förhållanden som bryter mot de mänskliga rättigheterna och rättvisa arbetsvillkor. Vi gör detta genom att kräva code of conduct gentemot våra leverantörer. Där leverantörer saknar egna code of conduct ska de förbinda sig att följa våra.  

I linje med åpenhetsloven och FNs globala mål nr 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), nr 10 (Minskad ojämlikhet) och nr 12 (Hållbar konsumtion och produktion), kartlägger vi våra leverantörer genom att efterfråga specifika nyckelupplysningar och leverantörsinformation. Målet är att kartlägga och upptäcka risker där brott mot rättvisa arbetsvillkor och mänskliga rättigheter samt att hantera dessa.

Vi erkänner att flera av våra leverantörer för fysiska varor såsom trä, stål och metall saknar en tydlig policy för sitt arbete med mänskliga rättigheter eller en strategi för att förbättra sin sociala och miljömässiga påverkan. En utmaning vi står inför är att vissa av dessa leverantörer i sin tur använder underleverantörer där det är svårt att spåra huvudkontor och ursprungsland. Det är också viktigt att påpeka att olika länder har olika regler och lagar, och att underleverantörer i Norge med en mindre omsättning, liksom aktörer i Sverige, inte omfattas av åpenhetsloven. Allt detta sammantaget gör det svårt att värdera omfattningen och graden av risk för potentiella brott mot mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor då dokumentation och underlag saknas.

Høyt og Lavts roll

Vi har som mål att få översikt över alla våra leverantörskedjor så att vi kan identifiera områden som kräver grundligare riskanalys och genomföra åtgärder för att säkerställa att mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och miljö efterlevs i hela alla led enligt vår värdekedja. 

I vårt arbete ska vi därför:
-Följa etiska riktlinjer samt riktlinjer för hållbarhet – code of conduct
-Ha dialog med underleverantörer inom högriskområden för att påverka dem i positiv riktning.
-Etablera etiska riktlinjer för leverantörer – supplier code of conduct
-Utveckla ett enkelt verktyg för att kunna utföra vår due diligence (aktsamhetsplikt).   
-Upprätta ett anonymt visselblåsarsystem vid misstanke om brister i värdekedjan.
-Ha tätare samarbete med leverantörer för att minska bortfall i våra kartläggningar.

Samarbete för att nå målen

Några av hållbarhetsmålen kan nås separat, men de flesta nås lättast i samverkan med andra aktörer i värdekedjan och våra samarbetspartners. Detsamma gäller arbetet med att kartlägga brott mot och risk för brott mot arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Vi arbetar därför aktivt för att alla leverantörer, samarbetspartners och aktörer förpliktigar sig till FNs globala mål nr 17: Genomförande och globalt partnerskap

Högt & Lågts grundläggande värden

Vi tror på öppenhet, dialog och samarbete i arbetet med FNs globala mål för hållbarhet och knyter detta arbete till våra grundläggande värden i vår strävan att arbeta med miljö samt social hållbarhet. 

1 Genomarbetat
Våra kunder ska känna sig trygga med att vi gör ett genomarbetat och gediget arbete med att identifiera risker och motverka brott mot de mänskliga rättigheterna och rättvisa arbetsvillkor i alla våra led och gentemot våra leverantörer.  

2 Säkert
Vi lägger ner ett omfattande arbete på att säkerställa att våra analyser och verktyg i arbetet med miljö och social hållbarhet är träffsäkra och ger pålitliga data inför att vi ska kunna arbeta på ett målinriktat sätt med dessa frågor. 

3 Innovativt
Vi är innovativa och tar initiativ till att driva på förändring och förbättring inom vår bransch för att kunna nå hållbara resultat. 

4 Inkluderande
Vi inkluderar alla aktörer i våra leveranskedjor och arbetar för att skapa rättssäkra och likvärdiga arbetsförhållanden i alla led. 

5 Utmanande
Vi är ärliga, öppna och sätter höga mål för oss själva i vårt arbete för ett hållbart samhälle och miljö.

Undrar du över något?

Läs mer om vårt arbete i åpenhetsrapporten.

Önskar du mer information om hur vi arbetar för att säkerställa efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och rättvisa arbetsvillkor så kan du när som helst kontakta oss på info@hogtlagt.se