Kameraövervakning & personuppgiftsbehandling

Information om Högt & Lågts personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Högt & Lågt värnar om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som företaget behandlar.

Denna information gäller Högt & Lågts kamerabevakning som sker i dess Klätterparker i Sverige. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakningen får användas i Sverige.

Läs mer om den nya lagen här: Kamerabevakningslagen

Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är syftet med personuppgiftsbehandlingen?

Högt & Lågt har utrustat sina parker i Sverige med kamerabevakning som innefattar sensorstyrd inspelning av bildupptagning. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om denne. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott i syfte att öka säkerheten för Högt & Lågts personal och besökare samt skydda företagets egendom. Granskning av bildupptagning sker endast i den omfattning som behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål.

På samtliga platser där kamerabevakning sker informerar vi om kamerabevakningen med tydlig skyltning och med hänvisning till kontaktuppgifter.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakningen är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att förebygga och utreda brott samt förhindra skadegörelse. Vi bedömer att Högt & Lågts intresse av att behandla personuppgifter för ovan angivna ändamål överväger det integritetsintrång som en person som spelas in utsätts för.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. obehörig åtkomst.

Endast ett fåtal behöriga personer på Högt & Lågt har tillgång till det inspelade materialet. Högt & Lågt kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon tredje part annat än till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning av brott.

Hur länge sparas personuppgifter?

Grundregeln är att inspelat material sparas i 3 dagar, därefter spelas det med automatik över. När visst material krävs för att vidta åtgärder mot en person som spelats in för att kunna uppnå syftet med inspelningen får materialet dock sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder, men ska därefter omedelbart raderas.

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?

Högt & Lågt Sverige, organisationsnummer; 559167-1143, adress; Vidablicksvägen 25, 79590 Rättvik , är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att Högt & Lågt raderar dessa personuppgifter. Dessutom har registrerade personer rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på info@hogtlagt.se eller per brev till adressen ovan.